Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r.

Dodano: 05-02-2016
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2016 r. zgodnie z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II).

Zgodnie z Rozporządzeniem, w celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów Dyrektywy 2009/138/WE dla każdej daty odniesienia należy ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Rozporządzenie powinno być stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego Rozporządzenie wykonawcze ma zastosowanie.

 

Stan prawny na dzień 20 marca 2016 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz