Rozporządzenie nr 2237/2004 Komisji Wspólnot Europejskich

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 29 grudnia 2004 r. przyjęła rozporządzenie nr 2237/2004. W rozporządzeniu tym dokonano zmiany rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 przyjmującego pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR nr 32 oraz IFRIC 1.

Pliki do pobrania

wstecz