Rozporządzenie nr 211/2005 Komisji Wspólnot Europejskich

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 4 lutego 2005 r. przyjęła rozporządzenie nr 211/2005. W rozporządzeniu tym dokonano zmiany rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 1 i 2 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz