Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Dodano: 09-04-2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej przez dom maklerski nieprowadzący działalności i prowadzący jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności oraz niespełniający wymogu posiadania kapitału założycielskiego;
  2. termin powstania obowiązku ubezpieczenia;
  3. minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1,5 mln euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz