Rozporządzenie MF ws. opłaty za prowadzenie Ewidencji PPK

Dodano: 02-04-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Dziennik Ustaw z dnia 1 kwietnia 2019 r., poz. 613

Rozporządzenie określa terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty miesięcznej za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wysokość opłaty wynosi 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata. Są one uiszczane do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.

Z kolei do dnia 30 czerwca 2022 r. wysokość opłaty oblicza się jako iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata.

Pliki do pobrania

wstecz