Rozporządzenie MF ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dodano: 28-01-2020
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 2486

Rozporządzenie określa wysokość oraz sposób i terminy uiszczania opłat za:

  • zezwolenia, pozwolenia i zgody udzielane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zatwierdzenie przez Komisję zmian w regulaminach,
  • złożenie do Komisji zawiadomienia oraz przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • uzyskanie przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
  • dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 70zb ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  • zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Rozporządzenie określa wysokość opłaty, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, oraz sposób i terminy jej uiszczania.

Ponadto, w rozporządzeniu określono:

  • sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym;
  • wielkość udziału w kosztach nadzoru poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym;
  • sposób dokumentowania wielkości uzyskanych przychodów przez zagraniczne osoby prawne.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

wstecz