Rozporządzenie MF ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Dodano: 08-04-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 2020 r., poz. 622

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Rozporządzenie określa inne terminy wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych określonych m.in. w:

 1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej
 3. ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 4. ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 5. ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Na mocy rozporządzania zostanie przedłużony:

 • o 7 dni kalendarzowych termin na przekazanie do KNF przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji części A i części B dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego za I kwartał 2020 r.
 • o 8 tygodni termin na przekazanie do KNF przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji części B dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • do dnia 31 maja 2020 r. termin na przekazanie do KNF przez brokera sprawozdania z działalności brokerskiej za rok 2019
 • o 2 miesiące termin na  przekazanie do KNF przez instytucję finansową kwartalnej informacji za I kwartał 2020 r. dot. PPK
 • o 2 miesiące termin na zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenie w zakresie roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Z kolei skróceniu do 14 dni ulegają terminy na:

 • udzielenie odpowiedzi na reklamację
 • przekazanie informacji do Rzecznika Finansowego o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku oraz żądanych dokumentów po otrzymaniu wniosku od RF.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz