Rozporządzenie MF ws. odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

Dodano: 23-06-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r., poz. 1078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129.

Dziennik Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r., poz. 1078

Rozporządzenie określa:

  1. sposób odbierania zgłoszeń naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
  2. sposób odbierania zgłoszeń naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
  3. sposób postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania;
  4. sposób informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz