Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Dodano: 25-05-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Dziennik Ustaw z dnia 25 maja 2018 r., poz. 1007

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna odpowiednio agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub jego zaniechania w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w dniu zawarcia przez agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych kwoty 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz kwoty 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Pliki do pobrania

wstecz