Rozporządzenie MF ws. dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Dodano: 16-10-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 7 października 2020 r., poz. 1724
Kategorie :

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym.

Dziennik Ustaw z dnia 7 października 2020 r., poz. 1724

Rozporządzenie określa:

  1. podmioty uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym;
  2. szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać te podmioty;
  3. szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać warunki obrotu, o których mowa w art. 55d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  4. szczególny tryb i warunki zatwierdzenia warunków obrotu, w tym kryteria, jakie muszą spełniać instrumenty finansowe, aby mogły być przedmiotem obrotu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 października 2020 r.

Pliki do pobrania

wstecz