Rozporządzenie MC ws. opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - CEPiK

Dodano: 12-07-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Dziennik Ustaw z dnia 11 lipca 2019 r., poz. 1288

Rozporządzenie określa wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania, a także wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – CEPiK.

Zgodnie z rozporządzeniem, zakład ubezpieczeń przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu.

Pliki do pobrania

wstecz