Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

Dodano: 22-11-2019
Publikator: Dziennik Ustaw
Kategorie :

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw z dnia 15 listopada 2019 r. poz. 2217

Celem ustawy jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania. Przyjęta ustawa wprowadza regulacje prawne mające zachęcać akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania oraz zwiększające przejrzystość stosunków prawnych między spółkami a inwestorami.

Ustawa wprowadza zmiany w 25 ustawach, w tym w z ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wśród ważniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie wskazać należy wprowadzenie wobec emitentów papierów wartościowych dla każdej kolejnej oferty publicznej papierów wartościowych tego samego rodzaju, skierowanej do inwestorów innych niż kwalifikowani, przeprowadzanej w tym samym roku kalendarzowym, wymogu opublikowania memorandum informacyjnego, jeżeli łączna liczba osób, którym zaoferowano papiery wartościowe, przekracza 149 w okresie poprzednich 12 miesięcy. Memoranda mają podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na podstawie nowych przepisów, możliwe będzie składanie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez inny podmiot, bez zgody emitenta oraz określenie warunków dokonania takiego dopuszczenia.

Nowelizacja nakłada też na spółki obowiązek przekazywania przez Komisję Nadzoru Finansowego do wiadomości publicznej wszystkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Ponadto, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych będą zobowiązane do udostępniania informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy oraz liczbę posiadanych przez nich akcji na żądanie spółki publicznej.

Ustawą wprowadza się też zasady dotyczącej nagrywania i archiwizacji przez banki rozmów związanych z lokatami strukturyzowanymi oraz nagrywania i archiwizowania rozmów prowadzonych przez firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa zakłada też rozszerzenie składu KNF o trzeciego Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2019 r. z wyjątkami.

Pliki do pobrania

wstecz