Nowelizacja rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji do celów nadzoru

Dodano: 19-07-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2019 r., poz. 1306

Zmiana rozporządzenia w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 236) ma na celu wprowadzenie uproszczenia w zakresie sporządzania oświadczenia o zgodności przekazywanych danych i informacji przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do organu nadzoru oraz sposobu ich opatrywania przez osoby do tego uprawnione.

Rozporządzenie umożliwia, by oświadczenia o zgodności danych i informacji przekazywane do organu nadzoru sporządzane były w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby do tego uprawnione.

Z kolei brzmienie art. 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia zapewni spójność z regulacją zawartą w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz