Dyrektywa nr 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 29 czerwca 1995 r. przyjęły dyrektywę nr 95/26/WE. Dyrektywą tą dokonano zmiany dyrektyw Rady określających ogólne ramy prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa inwestycyjne i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS). Dyrektywa ta zmieniła zatem dyrektywy nr 77/780/EWG i 89/646/EWG w dziedzinie instytucji kredytowych, dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG w dziedzinie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dyrektywy 79/267/EWG i 92/96/EWG w dziedzinie ubezpieczeń na życie, dyrektywę 93/22/EWG w dziedzinie przedsiębiorstw inwestycyjnych i dyrektywę 85/611/EWG w zakresie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS) w celu wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego.

Pliki do pobrania

Tagi: dyrektywa
wstecz