Dyrektywa nr 92/49/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rada Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 1992 r. przyjęła dyrektywę nr 92/49/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa ta zmieniała również dyrektywy o numerach 73/239/EWG oraz 88/357/EWG i jest nazywana trzecią dyrektywą w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Dyrektywa została uchwalona w związku z koniecznością dopełnienia wewnętrznego rynku ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie z punktu widzenia zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług, aby ułatwić zakładom ubezpieczeń, których siedziby zarządu mieszczą się we Wspólnocie, ubezpieczenia ryzyk umiejscowionych we Wspólnocie.  

Pliki do pobrania

wstecz