Dyrektywa nr 91/674/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 19 grudnia 1991 r. przyjęto dyrektywę Rady nr 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że w układzie i treści bilansów zakładów ubezpieczeń w różnych państwach członkowskich występowały istotne różnice. Celem dyrektywy było ustanowienie jednakowego układu i takich samych pozycji dla bilansów wszystkich wspólnotowych zakładów ubezpieczeń.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz