Dyrektywa nr 2009/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 16 września 2009 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności. Dyrektywa została przyjęta m.in. z uwagi na fakt, że każde państwo członkowskie powinno podjąć wszelkie użyteczne środki w celu zapewnienia, by odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych zazwyczaj używanych na ich terytorium była ubezpieczona.

Pliki do pobrania

wstecz