Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2005 r. przyjęły dyrektywę nr 2005/14/WE zmieniającą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Celem przyjęcia dyrektywy 2005/14/WE było wzmocnienie i skonsolidowanie jednolitego rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz