Dyrektywa nr 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w dniu 16 grudnia 2002 r. dyrektywę nr 2002/87/WE. Dyrektywa dotyczy dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywa została wydana m.in. w związku z faktem tworzenia grup finansowych zwanych konglomeratami finansowymi, świadczących usługi i oferujących produkty w różnych sektorach rynków finansowych oraz brakiem nadzoru ostrożnościowego w skali grupy skupiającej instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń i przedsiębiorstwa inwestycyjne tworzące część takiego konglomeratu, w szczególności w odniesieniu do wypłacalności oraz koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu, transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do grupy, procesów wewnętrznego zarządzania ryzykiem na poziomie konglomeratu oraz dopasowania i właściwego charakteru zarządzania.

Pliki do pobrania

wstecz