Dyrektywa nr 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 5 listopada 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/83/WE dotyczącą ubezpieczeń na życie. Dyrektywa ta została przyjęta, aby poprzez wyeliminowanie niektórych rozbieżności występujących w krajowych prawodawstwach dotyczących nadzoru ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. W dyrektywie wyjaśniono, że aby osiągnąć powyższy cel i tym samym zapewnić właściwą ochronę ubezpieczającym i uprawnionym we wszystkich państwach członkowskich, przepisy dotyczące wymaganych gwarancji finansowych zakładów ubezpieczeń na życie powinny zostać skoordynowane. Ponadto dyrektywa została przyjęta ze względu na konieczność dopełnienia rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń na życie, w zakresie zarówno prawa przedsiębiorczości, jak i swobody świadczenia usług w państwach członkowskich, tak aby ułatwić pokrywanie zobowiązań ze zdarzeń ubezpieczeniowych powstałych we Wspólnocie zakładom ubezpieczeń na życie posiadającym siedzibę zarządu na obszarze Wspólnoty. Kolejnym istotnym celem przyjęcia dyrektywy było umożliwienie ubezpieczającym korzystanie z usług nie tylko tych ubezpieczycieli, którzy prowadzą działalność w ich własnym kraju, ale również ubezpieczycieli, których siedziba zarządu znajduje się na obszarze Wspólnoty i którzy prowadzą działalność w innych państwach członkowskich.  

Pliki do pobrania

wstecz