Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz zmiana dyrektyw Rady nr 73/239/EWG i 88/357/EWG. Dyrektywa ta jest zwana czwartą dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dyrektywa została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz