Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych. Dyrektywa została przyjęta m.in. w związku z koniecznością rozciągnięcia obowiązku ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz fakt, że kwoty, do wysokości których ubezpieczenia jest obowiązkowe, powinny w każdy przypadku zagwarantować poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim nastąpił wypadek.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz