Dyrektywa nr 2002/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 5 marca 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2002/13/WE.
Czytaj więcej

Druga Dyrektywa Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 22 czerwca 1988 r. została uchwalona tzw. druga dyrektywa rady nr 88/357/EWG. Dyrektywa ta dotyczy koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy

Publikator: Dziennik Ustaw
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zarządza się, co następuje:
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Publikator: Dziennik Ustaw
Ustawa określa m. in. zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Czytaj więcej
1    84  85  86  87  88  89  90    90