Dyrektywa nr 2005/14/WE Parlamentu Europejksiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 11 maja 2005 r. przyjęły dyrektywę nr 2005/14/WE zmieniającą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
Czytaj więcej

Dyrektywa nr 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 16 maja 2000 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2000/26/WE. Celem dyrektywy było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku
Czytaj więcej

Druga Dyrektywa nr 84/5/EWG Rady Wspólnot Europejskich

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
W dniu 30 grudnia 1983 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. drugą dyrektywę Rady nr 84/5/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej
Czytaj więcej

Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 32002L0092 L 009, 15/01/2003 P. 0003 - 0010
Czytaj więcej
1    82  83  84  85  86  87  88    90